ONE OF THE LARGEST FRANCHISE COMPANIES OF THE DUTCH CARIBBEAN “UNLIMITED FUN SHOPPING”
Super Retail Holding

Terms and Conditions

& Privacy

Algemene Voorwaarden Super Retail Online

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Super Retail Online: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Super Retail Online Netherlands B.V. gevestigd in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81848498; en Super Retail Online Curacao B.V. gevestigd in Curacao en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 156042
b. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Super Retail Online een overeenkomst aangaat bij registratie op de website van Super Retail online en een opdracht tot aankoop aangaat bij iedere nieuwe bestelling;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Super Retail Online en de klant waarbij Super Retail Online als commissionair optreedt voor de klant;
d. Opdracht tot aankoop: de opdracht welke de klant bij het plaatsen van iedere bestelling verleend aan Super Retail Online om tot aankoop van een of meerdere producten bij een leverancier over te gaan.
e. Machtiging aan klant: de machtiging welke Super Retail Online verleend aan de klant om in naam van en voor rekening van Super Retail Online aankoop van deze betreffende producten te verrichten bij de leverancier en de betaling aan de leverancier te verrichten.
f. product: het product welke door de leverancier wordt aangeboden en welke de klant wenst;
g. bestelling: een of meerdere producten welke de klant wenst aan te kopen
h. verkoopprijs: de uiteindelijke prijs welke de klant aan Super Retail Online betaald voor het product na transport en inklaring op Curacao, Aruba of Bonaire.
i. leverancier: erkende Nederlandse webshops van producten;
j. website: de website www.super-retail.com die door Super Retail Online wordt beheerd;
k. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon of rechtspersoon geïdentificeerd kan worden;
l. betrokkene: de klant zijnde een natuurlijke persoon of de natuurlijke persoon werkzaam voor de klant die i.v.m. het aanvragen van informatie en/of een offerte, het tot stand komen van de overeenkomst of het uitvoeren van de overeenkomst contact zoekt of onderhoudt met Super Retail Online.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de Opdracht tot aankoop en de Machtiging aan de klant tussen de klant en Super Retail Online en op alle werkzaamheden die Super Retail Online in opdracht van de klant uitvoert.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Super Retail Online en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Super Retail Online is niet gebonden aan prijzen indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar prijsindicatie, mailings of op de website.
3.3 De Webshops bepalen de aankoopprijzen van de producten in Nederland.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand tijdens het registreren van een nieuwe klant door het aanmaken van een account op de Website. De klant vult zijn/haar persoonsgegevens in en bevestigd achteraf zijn/haar mailadres. Na deze bevestiging is de Overeenkomst tot stand gekomen.
4.2 Super Retail Online treedt op als commissionair voor de klant voor het aankopen van producten welke door een leverancier worden geleverd. Super Retail Online zal deze producten in ontvangst nemen op een door haar opgegeven afleveradres. Super Retail Online zal deze producten laten transporten en alle documentatie en douaneformaliteiten verrichten welke nodig mochten zijn.
4.3 Nadat de klant de registratie heeft voltooid kan de klant de overeenkomst niet meer ontbinden of wijzigen.

Artikel 5 Totstandkoming van de Opdracht tot aankoop
5.1 De Opdracht tot aankoop komt tot stand tijdens het aanmaken van een nieuwe bestelling door de klant op de Website. De klant geeft Super Retail Online de opdracht tot aankoop van een door de klant geselecteerd Product bij een door de klant geselecteerde Leverancier. Door het accepteren van deze Algemene voorwaarde bij iedere nieuwe bestelling wordt de Opdracht tot aankoop verleend.

Artikel 6 Totstandkoming Machtiging aan de klant
6.1 De Machtiging aan de klant komt tot stand door het goedkeuren van de door de klant aangemaakte bestelling door Super Retail Online op de Website. Super Retail Online geeft door het goedkeuren van de bestelling de Machtiging aan de klant om tot aankoop in naam van en voor rekening van Super Retail Online over te gaan en een bestelling te plaatsen van betreffende Product bij de betreffende Leverancier en de betaling te verrichten als voorschot op de uiteindelijke prijs van het product.
6.2 De door de klant verrichtte betaling zal in mindering worden gebracht op de uiteindelijke prijs van het Product welke wordt bepaald na uitvoer, transport en invoer van het Product.

Artikel 7 Uitvoeren van de Overeenkomst, Opdracht tot aankoop en Machtiging aan de klant
7.1 De klant maakt een account aan op de Website van Super Retail Online. Hiermee registreert de klant zich waarna de klant gebruik kan maken van de faciliteiten welke Super Retail Online biedt.
7.2 De klant gaat zelfstandig op zoek naar producten welke door erkende Nederlandse webshops worden aangeboden. Indien de klant een gekozen product op Curacao, Aruba of Bonaire wenst aan te schaffen maakt de klant een bestelling aan op de Website van Super Retail Online.
7.3 Door het aanmaken van de Bestelling maakt de klant kenbaar een product van een betreffende leverancier te willen aanschaffen met gebruikmaking van de faciliteiten welke Super Retail Online beidt. De klant verleend hiervoor een opdracht aan Super Retail Online om dit betreffende product aan te schaffen bij de betreffende leverancier.
7.4 Door het goedkeuren van deze door de klant aangemaakte Bestelling door Super Retail Online geeft Super Retail Online aan de klant de machtiging dit product op naam van Super Retail Online aan te schaffen, te betalen en te laten afleveren op het afleveradres van Super Retail Online.
7.5 Super Retail Online neemt deze Bestelling in ontvangst en zal deze Bestelling uitklaren, transporteren en inklaren en alle daarbij benodigde documentatie en formaliteiten verzorgen.
7.6 Na aankomst en inklaring van de Bestelling op Curacao, Aruba of Bonaire zal de Verkoopprijs door Super Retail Online worden vastgesteld aan de hand van de uiteindelijke transportkosten en inklaringskosten. Het reeds door de klant betaalde bedrag aan de Leverancier bij aankoop van de producten wordt op de Verkoopprijs in mindering gebracht.
7.7 Super Retail Online neemt alleen non-food bestellingen aan, geen houders onder druk, geen parfums, geen drank- en etenswaren, geen voedingssupplementen en geen producten die illegaal zijn. Super Retail Online neemt geen producten aan die verband houden met of afkomstig zijn uit: de bontindustrie, kernindustrie, porno-industrie, tabaksindustrie of wapenindustrie (inclusief vuurwerk). Tevens neemt Super Retail Online geen gevaarlijke stoffen aan alsook geen producten die betrekking hebben op kansspelen.

Artikel 8 Transport
8.1 De Verkoopprijs op de factuur die door Super Retail Online is opgemaakt is inclusief transportkosten en invoerrechten, douanekosten en afhandelingskosten maar exclusief eventuele demuragge kosten en overige kosten, zoals omschreven in artikel 9.
8.2 Super Retail Online zorgt ervoor dat de bestelling wordt getransporteerd van Nederland naar Curacao, Aruba of Bonaire. De transportkosten zijn afhankelijk van het volume en het gewicht van de Bestelling. Super Retail Online herpakt geen pakketten om het volume te verkleinen. Super Retail Online zal zo veel als mogelijk de originele verpakking van de leverancier in tact laten. Super Retail Online kan extra kosten in rekening brengen indien de producten niet deugdelijk zijn verpakt of afwijkende maten hebben (langer dan 1 meter).
8.3 Opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant nimmer het recht op schadevergoeding.
8.4 De producten zijn niet verzekerd tegen transportschade en diefstal. Super Retail Online is niet aansprakelijk voor transportschade van welke aard dan ook. Super Retail Online is niet aansprakelijk voor het zoekraken dan wel verdwijnen van bestellingen.
8.5 Nadat de Bestelling op het afleveradres van Super Retail Online in ontvangst zijn genomen worden de goederen gefotografeerd. Deze foto wordt aan de bestelling in de Super Retail Online portal gekoppeld en is door de klant te zien. Wanneer de klant verder gaat accepteert de klant de staat waarin de goederen zich op dat moment bevinden. Indien de verpakking van de bestelling of een product uit de Bestelling tijdens het transport beschadigd is, dan dient dit op het moment van ophalen door de klant bij Super Retail Online in Salina Galleries direct te worden gemeld en dient er direct contact opgenomen te worden met Super Retail Online. Indien de producten tijdens het transport gestolen zijn, dan dient de klant aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten en Super Retail Online onverwijld van de diefstal op de hoogte te stellen.

Artikel 9 Invoerrechten en overige kosten
9.1 De lokale autoriteiten leggen invoerrechten, heffingen en/of toeslagen op de Bestelling die voor de klant is aangekomen. De hoogte van deze belastingen wordt door de douane vastgesteld. Super Retail Online kan geen enkele invloed uitoefenen op de hoogte van de belastingen en kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien de belastingen die de klant bij het afhalen van de Bestelling dient te betalen hoger is dan de klant had verwacht. De vooraf afgegeven kosten vanuit de prijs calculator op de Website zijn ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
9.2 Demurrage kosten, zoals overliggelden, die aan de transporteur en/of Super Retail Online in rekening worden gebracht m.b.t. de producten, worden aan de klant doorberekend. Deze kosten zijn niet in de totale prijs voor de bestelling inbegrepen en worden apart aan de klant in rekening gebracht.
9.3 Super Retail Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die de klant ingevolge dit artikel dient te betalen. Deze kosten kunnen nimmer op Super Retail Online verhaald worden.

Artikel 10 Facturatie en betaling
10.1 De klant kan de factuur downloaden vanuit de Website op het moment dat de goederen zijn ingeklaard en afgehandeld op Curacao, Aruba of Bonaire.
10.2 De factuur geeft de uiteindelijke Verkoopprijs weer en brengt hierop het door de klant als voorschot aan de Leverancier betaalde bedrag in mindering.
10.3 De klant dient het restant te betalen bedrag vermeld op de factuur van Super Retail Online direct bij afhalen van de Bestelling te betalen.
10.4 Indien de klant niet tijdig betaalt en de klant heeft geen gehoor gegeven aan de oproep de Bestelling af te halen, dan kan Super Retail Online de Producten van de Bestelling te gelde als vergoeding van de kosten voor het transport, de kosten voor invoerheffing en de kosten voor handeling van de bestelling.

Artikel 11 Algemene voorwaarden van de leverancier
11.1 De klant geeft Super Retail Online de opdracht om één of meerdere producten bij leveranciers te bestellen. Op deze bestellingen zijn de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de leveranciers van toepassing. De algemene voorwaarden van de leverancier staan op de website van de leverancier. Bij het verlenen van een opdracht aan Super Retail Online tot het bestellen van producten bij een leverancier is de klant verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van de leverancier.

Artikel 12 Positie van Super Retail Online
12.1 Super Retail Online treedt op als commissionair tussen de klant en de leverancier. De bestelde producten worden door de klant direct betaald in de betreffende webshop. De betreffende webshop levert de producten af op het afleveradres van Super Retail Online. Super Retail Online verzorgt het transport, het opmaken van een exportdocument, de inklaring en afhandeling op het eiland. Voor eventuele vragen over de producten dient de klant contact op te nemen met de leverancier.
12.2 Indien de webshop in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, dan kan Super Retail Online niet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat de leverancier de bestelling niet kan leveren. Reeds gedane betalingen aan de leverancier kunnen niet worden verhaald op Super Retail Online, hiervoor is Super Retail Online niet aansprakelijk.

Artikel 13 Garantie
13.1 Super Retail Online is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of veiligheid van de producten. Super Retail Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de producten die de Leveranciers leveren.
13.2 Indien het product gebrekkig is, dan dient de klant contact op te nemen met de betreffende Leverancier.
13.3 De eventuele garanties die op de producten worden gegeven, lopen via de Leverancier. Indien de klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient hij/zij contact op te nemen met de betreffende Leverancier. Eventuele kosten voor het retourneren van een product, komen voor rekening van de klant.

Artikel 14 Verantwoordelijkheden van de klant
14.1 De klant garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer die hij in het kader van de overeenkomst verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
14.2 De klant dient de bestelling zo spoedig mogelijk nadat de klant ervan op de hoogte is gesteld dat de bestelling gereed op te halen. Indien de klant niet aan deze verplichting voldoet, dan zijn eventuele boetes en/of opslagkosten voor rekening van de klant. Super Retail Online kan de klant hiervoor een redelijke opslag vergoeding voor in rekening brengen.
14.3 De klant vrijwaart Super Retail Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
15.1 Super Retail Online kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de klant.
15.2 Super Retail Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Super Retail Online is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.3 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
15.4 Super Retail Online kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Super Retail Online zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Super Retail Online is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
15.5 De klant erkent dat Super Retail Online slechts als commisionair handelt en derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de producten die de klant via Super Retail Online heeft besteld bij een of meerdere Leveranciers. Super Retail Online is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, uitspraken, waarborgen, inbreuken, nalatigheid van een Leverancier.
15.6 Super Retail Online is niet aansprakelijk voor onjuistheden van beschrijvingen of van foto’s van producten die door de Leverancier worden weergegeven.
15.7 Super Retail Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.
15.8 Indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de Super Retail Online, dan is de aansprakelijkheid van Super Retail Online beperkt tot het factuurbedrag.
15.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Super Retail Online vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Super Retail Online kan aanwenden.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
16.1 Super Retail Online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Super Retail Online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

16.2 Voorts is Super Retail Online bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht .
16.3 Super Retail Online is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Super Retail Online en de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2 Super Retail Online verwerkt persoonsgegevens zoals hieronder is omschreven onder “Verwerking van persoonsgegevens”.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Super Retail Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of deels niet nakomen van haar verplichtingen jegens de klant indien er sprak is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren door de leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van de leverancier of van de ingeschakelde transporteur of van overige ingeschakelde derden; het verbranden van middelen van vervoer van de ingeschakelde transporteur het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten
19.1 De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Super Retail Online of aan de Webshopleveranciers. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande toestemming van Super Retail Online de informatie op de website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 20 Verantwoordelijkheid voor links op de website
20.1 De website bevat links naar websites. Deze websites worden niet door Super Retail Online beheerd. Super Retail Online kan geen permanente controle uitoefenen op deze websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Super Retail Online kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Op de overeenkomst tussen de klant en Super Retail Online is Nederland Antilliaans recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen tussen de klant en Super Retail Online zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Curacao bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Super Retail Online is gelegen.

Artikel 22 Persoonsgegevens
22.1 Voor Super Retail Online is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Super Retail Online volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
22.2 Super Retail Online gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

Artikel 23 Grondslag en doeleinden van de verwerking
23.1 Super Retail Online verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam van de betrokkene, e-mailadres van de betrokkene, adres van de klant (is de klant een bedrijf, dan wordt alleen het adres van het bedrijf verwerkt en niet van zijn medewerker) en (mobiele) telefoonnummer van de betrokkene.
23.2 De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
23.3 Super Retail Online verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. Naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant;
b. Naam, adres en e-mailadres: het opstellen van de factuur voor de klant;
d. Naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer: om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. E-mailadres: om de klant op de hoogte te stellen van acties en/of (nieuwe) dienstverlening van Super Retail Online.
23.4 De verstrekking van contactgegevens van de betrokkene is een contractuele verplichting. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
23.5 Super Retail Online zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 21.3, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
23.6 Super Retail Online verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Super Retail Online streeft naar minimale gegevensverwerking.
23.7 Super Retail Online zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
23.8 Persoonsgegevens van de betrokkene worden enkel voor direct marketing doeleinden gebruikt indien de betrokkene waarvoor vooraf uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend. Deze toestemming kan de betrokkene te allen tijde intrekken. In enkel nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link afgenomen waarmee de betrokkene zich eenvoudig kan afmelden voor nieuwsbrieven. Nadat de betrokkene zich heeft afgemeld, worden naar de betrokkene geen nieuwsbrieven meer gestuurd.

Artikel 24 Wissen van persoonsgegevens
24.1 Super Retail Online zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

24.2 Super Retail Online is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van één van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 25 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
25.1 Super Retail Online zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Super Retail Online daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

25.2 De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 26 Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
26.1 Op verzoek verleent Super Retail Online aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Super Retail Online van hem bijhoudt en verstrekt Super Retail Online de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
26.2 Super Retail Online biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Super Retail Online van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
26.3 Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Super Retail Online worden ingediend, zie artikel 27.1 voor de contactgegevens van Super Retail Online. Super Retail Online reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 27 Recht van beperking
27.1 Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Super Retail Online verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 28 Bezwaar
28.1 De betrokkene kan bij Super Retail Online bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Super Retail Online het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Super Retail Online met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Super Retail Online bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 29 Contactgegevens Super Retail Online
29.1 Super Retail Online Curacao – Kaya C. Winkel Gaz 7 (Salina Galleries) – Willemstad, Curacao. Tel: 4617702 – E-mail: online@super-retail.com